Kişisel verilerin korunmasına dair duyulan ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) adıyla TBMM’ye tasarı sunulmuştur. Tasarı, 24 Mart 2016 tarihinde meclisten onay alarak kanunlaştırılıp 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Kişisel verilerin korunması, veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır. Bu noktada vurgulanması gereken şudur: Veriyi korumak için verinin kullanılmasının yasaklanmasından daha çok verinin kim tarafından hangi amaca yönelik olarak ve nasıl kullanacağının kararını, verinin sahibinin vermesini sağlamak ve veri sahibinin bu konuda bilgi talep etme hakkını daimi kılmaktır.